תקנון האתר ופרטיות

תקנון האתר ופרטיות

תנאי שימוש באתר

אנו מברכים אותך על השימוש באתר www.kzb-flooring.co.il (להלן: "האתר"). חברת קצב מוצרי גומי טכניים (1987) בע"מ, אשר כוללת את כל עובדיה ואת החברות הקשורות בה, (להלן: "החברה") פיתחה ומתחזקת את האתר על מנת להציג למתעניינים מידע לגביה ובכדי לאפשר קשר עימה.

החברה מאפשרת גלישה ושימוש באתר זה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.  בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, או הרישום במאגר החברה, אתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שתנאי השימוש שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו חתמת עליהם. אם אינך מעוניין שתנאי שימוש אלה יחייבו אותך, אזי הינך מתבקש שלא לגשת לאתר ו/או להירשם למאגר החברה ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") לבין החברה. על כן אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") במלואן ובעיון רב לפני גישה ושימוש באתר זה. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן תנאים והוראות אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מהחברה, לפי המוקדם. המשך השימוש שלך באתר ו/או הרישום במאגר החברה ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות המפורטים להלן גם לאחר ששונו.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

אם יש לך שאלה כלשהי אנא צור /צרי קשר: marcom@kzb.co.il

כללי:

 1. האתר פותח, הוקם, מופעל ובבעלות החברה המאוגדת בישראל ומספרה 511216156 משדרות ההסתדרות 162, חיפה.

 2. "שימוש" באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, קבלת מוצרים ו/או שירותים וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד החברה או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

 3. למעט אם מצוין אחרת תנאי השימוש חלים על כל המשתמשים בכל השירותים הניתנים באתר.

 4. הפרסום באתר הינו הצגה כללית של פעילות החברה, מוצריה ושירותיה. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה לקניית המוצרים.

 5. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 6. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמי צד שלישי. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. ייתכן כי באתרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכדומה. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 7. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.

 8. החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

 9. ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.

 10. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 1. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק השם קצב מוצרי גומי ונגזרותיו, ולמעט סימני המסחר של המפרסמים והשותפים), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, התפריטים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש החברה.

 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של החברה בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. המשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם על המשתמש שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לו כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו.

 3. מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר והמאגר ו/או בתוצריהם ו/או בתפריטים (לרבות ולא רק התפריטים ו/או השירותים המותאמים אישית), שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.

 4. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם התכתובת עם המשתמשים והחברים באתר ובמאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתה ועיצובה של התכתובת וכן כל עניין או פרט הקשורים בה, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים בתכתובת, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.

 5. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

 6. כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש לאתר או לחברה לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש הרשום כל זכויות קנייניות במידע והחברה תהיה רשאית לעשות בחומר כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.

אין להעתיק , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.

שונות:

 1. השירותים המוצגים באתר אינם מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע אישי מילדים. אם הינכם מתחת לגיל 18, אתם מתבקשים להפסיק את שימושכם באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידו ועל ידי החברה. במקרה שבו נודע לחברה שמשתמש מתחת לגיל 18 שיתף כל מידע, החברה תמחק את אותו המידע. אם יש לכם סיבה כלשהי להאמין שילד מתחת לגיל 18 שיתף כל מידע עם החברה, אנא פנו אלינו בכתובת marcom@kzb.co.il.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. בכפוף לדין החל, במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזקף לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.

 3. על המידע המצוי באתר זה, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי.

 4. האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.

 5. כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.

 6. לשון זכר נרשמה באתר מבחינת הנוחות בלבד וכל פנייה בלשון זכר משמעה לשון נקבה בהתאם.

 7. המשתמש מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי.

 8. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: marcom@kzb.co.il או לטלפון: 04-8424499 כתובת בית העסק: שד' ההסתדרות 162, מפרץ חיפה

פרטיות האתר

החברה מכבדת את הפרטיות המשתמשים ולקוחות האתר ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מטרתה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר ואת הזכויות והחובות של המשתמשים ושל חברי המאגר בנוגע למידע אישי שהם מגלים לאתר ולחברה, החברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו.

בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתר באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך), ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר, באופן מיידי.

 1. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. במסגרת ההרשמה לניוזלטר /יצירת קשר / צ'ט וירטואלי תתבקש לספק פרטים אישיים לרבות שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, וכן כי החברה תשלח אליו חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות, ככל ויבחר לקבלם באופן מפורש בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין על מנת לספק שירות ומידע אודות המוצרים.

 2. דע כי חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 3. מובהר כי המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבקש לתקן את פרטיו או לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של החברה או לסרב לקבל עוד חומר כאמור לעיל, וכן יהיה זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו, כל זאת על ידי לחיצה על קישור הסרה המצורף לכל הודעת דוא"ל המשוגרת על ידי החברה ו/או על ידי פנייה לחברה בכתובת: שד' ההסתדרות 162, מפרץ חיפה, ו/או בדוא"ל: marcom@kzb.co.il

 4. המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו באתר נמסר מרצונו החופשי וביוזמתו ולא חלה עליו חובה שבדין לעשות כן. ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו ישמש לצורך ניהול השירות והקשר עימו, הכל בכפוף להוראות כל דין.

 5. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת והתכתובות עם החברה מבוצעות באמצעים אלקטרוניים, החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן החברה איננה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. על כן, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותה, ולפיכך, בכפוף לדין החל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש בעקבות חשיפת המידע האמור.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שהתקבל על ידי המשתמש על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ו/או לצורכי משלוח דיוור ישיר ואחר למשתמש, בין בעצמה ובין על ידי צדדים שלישיים (שיקבלו את המידע מהחברה), בכפוף להוראות כל דין. כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על מידע אגרגטיבי ללא התייחסות פרטנית למידע מזהה אישית הקשור למשתמש מסוים.

 7. מובהר ומוסכם על המשתמש כי החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו של המשתמש באתר או הרשום במאגר החברה לצדדים שלישיים לכל צורך שהוא והשימוש שיעשה על ידי צדדים שלישיים אלו לא יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה. אם ברצונך לא לשתף את פרטיך עם צדדים שלישיים לצרכיי שיווק ישיר הנך נדרש: להודיע לחברה כי אינך מעוניין לשתף מידע זה עם צדדים שלישיים לצרכיי שיווק ישיר, וזאת באמצעות שליחת בקשה בכתב (״בקשת ביטול״) בדוא”ל: marcom@kzb.co.il  והסרת שמך מרשימת התפוצה תטופל על ידי החברה תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי הבקשה הינה לצורך הסרה מרשימת תפוצה לצדדים שלישיים לצרכי שיווק ישיר ולא לצורך הסרה מרשימת התפוצה של החברה ושירותיה. בקשת ביטול תחייב אך ורק ביחס לפרטים שלא הועברו על ידנו לצדדים שלישיים טרם הטיפול בבקשת הביטול.

 8. אנא שימו לב, אלא אם כן הוריתם אחרת, החברה שומרת את המידע שאותו היא אוספת למשך כל הזמן הדרוש לחברה כדי לספק את השירותים ובכדי לעמוד בחובותיה המשפטיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלה. החבר עשויה לתקן, לחדש או להסיר מידע חלקי או לא מדויק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה.

 9. החברה לא תעביר בעלות על פרטיו של משתמש באתר או הרשום במאגר החברה לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:

  • במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש;

  • אם נעשה שימוש באתר על ידי משתמש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;

  • בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה, משתמש לצדדים שלישיים (לרבות קבלני משנה) המעניקים שירותים למשתמשים מטעם החברה ובלבד שהחברה תישאר אחראית לשימושים שעושים אותם צדדים שלישיים במידע כאמור.

 10. אנחנו לא שוכרים, מוכרים או משתפים את המידע האישי שלכם עם צדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש באתר. אנו עשויים להעביר או לחשוף את המידע האישי לחברות הבנות שלנו, לחברות כלולות, לקבלני משנה או לספקים או צדדים שלישיים אחרים שהם ספקי שירות אמינים או שותפים, אשר ממוקמים באזורים שונים ברחבי העולם, למטרת: (א) אחסון או עיבוד המידע הזה עבור החברה (למשל בשירותי מחשוב ענן) או כדי לסייע לחברה עם הפעילות העסקית שלה, כדי לאמת את הגישה של המשתמש ולספק ולשפר את שירותי החברה; (ב) ביצוע מחקר, אבחון, ניתוח או מטרות סטטיסטיות; (ג) שיווק בדוא"ל, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.

 11. עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד. החברה רשאית לחסום שימוש באתר וגישה לתכניו במקרה בו יבחר משתמש לשנות את הגדרות הדפדפן ולסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה.

 12. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 13. הזכויות שלך במידע

  • הזכות לעיין במידע. הינך זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע של החברה, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליך.

  • הזכות לתיקון מידע. אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אל החברה, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.

  • למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אל החברה, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.

  • הזכות לבטל הסכמה. הינך זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.

  • זכויות נוספות בקשר למידע. ייתכן שהינך זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אל החברה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. החברה תבדוק את פנייתך, ותשיב בהתאם.

  • גם אם החברה תמחק, תתקן מידע, או תקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, החברה בכל מקרה תוסיף ותשמור מידע שדרוש לה לשם ניהול האתר ועסקיה, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

  • לתלונות בנוגע לזכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: .PPA@justice.gov.il

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה

השארת פרטים מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי.

בין לקוחותינו